Una eina per descobrir els potencials d’aprenentatge dels jocs

Versió en català

Un joc és un repte on superar-lo, els jugadors han de realitzar accions, interactuar amb altres jugadors o amb el propi joc, i utilitzar els coneixements que tenien abans de jugar o que han adquirit mentre s’està jugant

Els potencials d’aprenentatge són el conjunt d’aquestes accions, interaccions i coneixements necessaris per jugar i que estan alineats amb els objectius educatius per afavorir alguns aprenentatges.

Aquesta eina és una manera senzilla d’entendre un joc des d’una perspectiva educativa, d’analitzar les seves potencialitats d’aprenentatge i veure si compleix o no els objectius didàctics.

Descarregar en pdf

Notes explicatives:

 • Nom del joc
 • Tipus de joc (videojoc, de taula, joc de rol, grup, joc motor, etc).
 • Quin coneixement necessiten els jugadors per jugar (no són les regles, és el que els jugadors han de saber per seguir la història del joc).
 • Coneixement que emergeix del joc (què han après els jugadors mentre juguen).
 • Accions que els jugadors han de fer per jugar-hi (enumera només les 3 o 4 accions i els verbs relacionats amb elles. Analitza si aquests verbs descriuen habilitats d’ordre superior o habilitats d’ordre inferior).
 • Interaccions amb altres jugadors o amb el propi joc (descriu si els jugadors tenen companys o adveresaris).

Després de fer aquesta anàlisi, enumera els resultats educatius alineats amb aquest joc.


English Version – A tool to unearth learning potentials of games    

A game is a challenge where to overcome it, players have to perform actions, interact with other players or with the game itself, and use knowledge they had before playing or acquired while playing.

Learning potentials are the set of those actions, interactions and knowledge needed to play and which are aligned with educational objectives to promote some learning.

This tool is an easy way to understand a game from an educational perspective, to analyse its learning potentials and whether or not they meet the teaching objectives. 

Download as pdf file

Explanatory notes:

 • Name of the game
 • Type of game – video game, tabletop, role-playing, group, tag game, etc.
 • Knowledge players need to play – this is not the rules, it is what players have to know to follow the story in the game.
 • Knowledge that emerges from the game – what players have learned while they are playing.
 • Actions players have to do to play it – list only the 3 or 4 actions and the verbs related to them. Analyse if those verbs describe higher-order skills or lower-order skills.
 • Interactions with other players or with game itself – describe if the players have colleagues or opponents.

After making this analysis, list the educational outcomes aligned with this game.


Versión en español – Una herramienta para descubrir los potenciales de aprendizaje de los juegos.

Un juego es un desafío donde para superarlo, los jugadores tienen que realizar acciones, interactuar con otros jugadores o con el propio juego, y utilizar los conocimientos que tenían antes de jugar o que han adquirido mientras juegan.

Los potenciales de aprendizaje son el conjunto de las acciones, interacciones y conocimientos necesarios para jugar y que se alinean con los objetivos educativos para promover unos aprendizajes.

Esta herramienta es una forma sencilla de entender un juego desde una perspectiva educativa, de analizar sus potencialidades de aprendizaje y ver si cumple o no con los objetivos didácticos.

Descargar como pdf

Notas explicatorias:

 • Nombre del juego
 • Tipo de juego (videojuego, de mesa, de rol, grupal, motor, etc).
 • El conocimiento que los jugadores necesitan para jugar (no son las reglas, sino lo que los jugadores deben saber para seguir la historia en el juego).
 • Conocimiento que surge del juego (lo que los jugadores han aprendido mientras juegan).
 • Acciones que los jugadores tienen que hacer para jugarlo (enumera solo las 3 o 4 acciones y los verbos relacionados con ellas. Analiza si esos verbos describen habilidades de orden superior o habilidades de orden inferior).
 • Interacciones con otros jugadores o con el juego mismo (describe si los jugadores tienen compañeros o adversarios).

Después de hacer este análisis, enumera los resultados educativos alineados con este juego.