Inspiraciones gamifimáster (2): Bledes Michelín

Versió en català

Bledes Michelín


 • Autoria: Mar Quintana
 • Centre educatiu: Escola La Serreta de Santpedor
 • A qui s’adreça: 50 alumnes de CI – grups internivell

A quina pregunta es vol donar resposta?

Aquesta experiència va néixer amb una doble intenció. 

 • Dins el claustre es volia respondre a la pregunta: Com puc fer viure el disseny i la dinamització d’una experiència gamificada per ampliar el potencial que té l’experiència de joc?
 • I com a experiència educativa: Com es poden integrar els elements bàsics d’una gamificació per tal de fer viure una experiència que integri els aprenentatges sobre el cos, l’alimentació saludable i tenir cura de la salut?

Trets bàsics de la proposta

La proposta té una durada de 4 setmanes i planteja un viatge que va des de la descoberta de conceptes bàsics sobre alimentació, la salut i el funcionament cos al disseny d’una jornada gastronòmica on es convida a membres de la comunitat educativa a participar dels plats preparats pels mateixos infants. 

Els tres nivells de la proposta.

La narrativa es dissenya aprofitant un eix transversal del curs: dona i perseverància. Això fa que durant el curs els infants hagin descobert dones de l’entorn més proper que destaquen per algun fet. Per aquest motiu, l’activitat comença quan la Carmeta Roscafreda, una amiga de la Carme Ruscalleda, es posa en contacte amb els infants per proposar-los si volen aconseguir unes Bledes Michelín. 

Els proposa diferents tipus d’activitats individuals i en grup amb 5 nivells diferents:

 • Nivell 1: reptes individuals i en petits grups per descobrir aspectes bàsics de com funciona el nostre cos en relació amb l’alimentació. Es busca donar respostes a preguntes concretes.
 • Nivell 2: reptes individuals i en petits grups per descobrir aspectes dels aliments. Es busca donar respostes a preguntes concretes.
 • Nivell 3: Reptes col·lectius per organitzar un menú saludable, comporar plats estètics, donar una bona atenció a la clientela, fer cartes en diferents idiomes i saber com cal actuar en cas d’emergència. 
 • Nivell 4: Jornada gastronòmica. Convidem els alumnes de P5 per tastar els plats. Un altre element a destacar és que hi ha dos personatges externs, vinguts de l’escola de la Carmeta Roscafreda que també hi participen.

Elements de joc utilitzats durant la gamificació

 • Rols de l’alumnat que van des de membres de l’escola de cuina XefXof, de cuiners, 
 • Carnets individuals per als nivells 1 i 2.
 • Carnets col·lectiu per als nivells 3 i 4
 • Motivació amb reptes que planteja cada setmana la Carmeta Roscafreda.
 • Tancament de cada nivell amb una proposta lúdica que serveix per avaluar els aprenentatges.
 • Premis: barrets de cuina, orla.
 • Reptes sorpresa amb esdeveniments als que cal donar resposta. 

Què destaca d’aquesta proposta?

Aquesta proposta destaca per diferents motius: 

 • En primer lloc, hi ha un tema que ho lliga tot i que dona sentit a totes les activitats. Treball interdisciplinar. 
 • La proposta barreja el treball individual i en equip.
 • Les famílies tenen un paper important donant feedback de com estan vivint els infants la proposta. 
 • Les activitats busquen donar resposta a preguntes.
 • A més, es treballa el sentiment de comunitat ja que fan participants grups de l’escola d’altres nivells.
 • I per últim destaca el treball en equip entre el grup de mestres del nivell.

Propostes de millora

Un cop analitzada la proposta, i mirat des de fora, se’ns acudeixen un parell de propostes de millora: 

 • Es pot buscar una millor vinculació amb la comunitat. En lloc de buscar dos personatges de l’escola Xef Xof, les persones convidades podrien formar part d’equip de cuina de la comarca (o d’una escola de cuina real). D’aquesta forma el retorn que reben els infants està molt més integrat a la realitat del tema. 
 • En la valoració de la Mar de la seva roposta diu que, encara que les propostes d’avaluació tenen força sentit, es pot buscar una forma de sistematitzar la recollida de dades per tal que es pugui obtenir una informació més acurada.

Aquesta experiència forma part de les propostes dissenyades per l’alumnat del #gamifimàster, el Màster en joc, gamificació y tecnologia aplicats a l’educació d’Enti – UB

Aquí pots llegir tots els articles sobre #inspiracionesgamifimaster.

Versión en español

Bledes Michelín (Acelgas Michelín)

 • Autoria: Mar Quintana
 • Centro educativo: Escola La Serreta de Santpedor
 • A quién está dirigido: 50 alumnos de CI – grupos internivel

A qué pregunta se quiere dar respuesta?

Esta experiencia nació con una doble intención.

 • Dentro del claustro se quería responder a la pregunta: ¿Cómo hacer vivir el diseño y la dinamización de una experiencia gamificada para ampliar el potencial que tiene la experiencia de juego?
 • Y como experiencia educativa: ¿Cómo se pueden integrar a los elementos básicos de una gamificación para hacer vivir una experiencia que integre los aprendizajes sobre el cuerpo, la alimentación saludable y tener cuidado de la salud?
Rasca rasca evaluativo. Las columnas de la derecha estaban cubiertas con una pintura especial y se tenía que rascar para mostrar la respuesta deseada.

Rasgos básicos de la propuesta

La propuesta tiene una duración de 4 semanas y plantea un viaje que va desde el descubrimiento de conceptos básicos sobre alimentación, la salud y el funcionamiento cuerpo al diseño de una jornada gastronómica donde se invita a miembros de la comunidad educativa a participar de los platos preparados por los mismos niños.


La narrativa se diseña aprovechando un eje transversal del curso: mujer y perseverancia. Esto hace que durante el curso los niños hayan descubierto mujeres del entorno más cercano que destacan por algún hecho. Por este motivo, la actividad comienza cuando Cameta Roscafreda, una amiga de Carme Ruscalleda, se pone en contacto con los niños para proponerles si quieren conseguir unas Acelgas Michelín.

Los propone diferentes tipos de actividades individuales y en grupo con 5 niveles diferentes:

 • Nivel 1: retos individuales y en pequeños grupos para descubrir aspectos básicos de cómo funciona nuestro cuerpo en relación con la alimentación. Se busca dar respuestas a preguntas concretas.
 • Nivel 2: retos individuales y en pequeños grupos para descubrir aspectos de los alimentos. Se busca dar respuestas a preguntas concretas.
 • Nivel 3: Retos colectivos para organizar un menú saludable, compor platos estéticos, dar una buena atención a la clientela, hacer cartas en diferentes idiomas y saber cómo actuar en caso de emergencia.
 • Nivel 4: Jornada gastronómica. Invitamos a los alumnos de P5 para probar los platos. Otro elemento a destacar es que hay dos personajes externos, venidos de la escuela de Carmencita Roscafreda que también participan.
La propuesta gamificada combina el trabajo de contenidos de aprendizaje con experiencias prácticas como esta actividad donde presentan los platos a visitantes externos.

Elementos de juego utilizados en la gamificación

 • Roles del alumnado (miembros de la escuela de cocina XefXof, cocineros o gerentes de un restaurante)
 • Carnés individuales para los niveles 1 y 2.
 • Carnés colectivo para los niveles 3 y 4
 • Motivación con retos que plantea cada semana Carmeta Roscafreda.
 • Cierre de cada nivel con una propuesta lúdica que sirve para evaluar los aprendizajes.
 • Premios: sombreros de cocina, orla.
 • Retos sorpresa con eventos a los que hay que dar respuesta.

¿Qué destaca de esta propuesta?

Esta propuesta destaca por diferentes motivos:

 • En primer lugar, hay un tema que lo liga a pesar de que da sentido a todas las actividades. Trabajo interdisciplinar.
 • La propuesta mezcla el trabajo individual y en equipo.
 • Las familias tienen un papel importante dando feedback de cómo están viviendo los niños la propuesta.
 • Las actividades buscan dar respuesta a preguntas.
 • Además, se trabaja el sentimiento de comunidad ya que hacen participantes grupos de la escuela de otros niveles.
 • Y por último destaca el trabajo en equipo entre el grupo de maestros del nivel.
Diploma acreditativo de haber superado con éxito la experiencia de la escuela Xef Xof.

Propuestas de mejora

Una vez analizada la propuesta, y mirado desde fuera, se nos ocurren un par de propuestas de mejora:

 • Se puede buscar una mejor vinculación con la comunidad. En lugar de buscar dos personajes de la escuela Chef XOF, las personas invitadas podrían formar parte de equipo de cocina de la comarca (o de una escuela de cocina real). De esta forma el retorno que reciben los niños está mucho más integrado a la realidad del tema.
 • En la valoración de Mar de su propuesta dice que, aunque las propuestas de evaluación tienen bastante sentido, se puede buscar una forma de sistematizar la recogida de datos para que se pueda obtener una información más detallada.

Esta experiencia es una de las propuestas diseñadas por el alumnado del #gamifimaster, el Máster en juego, gamificación y tecnología aplicados a la educación de Enti – UB

Puedes leer todos los artículos sobre #inspiracionesgamifimaster aquí