Explicar un joc motor

Quan algú es troba en la necessitat d’haver d’explicar un joc motriu sorgeixien certes dificultats, semblants a les d’un joc de taula, que es poden salvar si es tenen en compte alguns criteris bàsics.

El primer que cal tenir en compte és planificar l’ordre que es seguirà per explicar cadascun dels elements que componen el joc. Així, per exemple:

  • La disposició dels jugadors. Normalment la millor disposició és en semicercle amb l’animador del joc davant de tot el grup. És necessari que tots els nens puguin veure’l joc perquè aquest pugui acompanyar l’explicació amb els gest.
  • El terreny del joc. Tots els jugadors han de conèixer els límits per on es mouran així com la possible penalització en el cas de sortir-se d’aquests.
  • Les normes del joc. S’han d’aclarir cuales són les normes del joc així com les penalitzacions a la falta.
  • L’objectiu del joc. En algun moment de l’explicació cal presentar com s’acaba el joc (quan s’arriba a una puntuació, passa un temps determinat o quan decideixi el director).
  • La puntuació. En alguns jocs hi ha una puntuació determinada. És necessari assegurar-se que tots els jugadors l’entenen.

Per altra banda la forma com es proposi el joc serà clau perquè els jugadors responguin positivament. Perquè resulti molt clar es poden usar diferents tècniques:

  • Ús de l’assaig o exemple. Sovint els jocs requereixen d’una petita demostració perquè els jugadors entenguin tots els rols que s’emporten a terme.
  • La formació dels equips. Aquest element sol distorsionar la dinàmica del grup i per això que sol resultar pràctic formar-los abans d’explicar com es desenvolupa el joc.
  • L’ús del gest com a reforç visual. Caldrà marcar amb expressivitat (amb tot el seu cos si és precís) tots els elements del joc (les línies de demarcació, la situació dels equips, etc.)
  • No deixar que facin preguntes. Si el grup interromp l’educador mentre explica un joc, no deixa que s’assimilin les normes. Per això que s’haurà de demanar que es deixi explicar tot el joc i, quan s’hagi acabat, de podran fer totes les preguntes que es crea convenient.
  • Assegurar-se que tots han entès les regles. L’èxit o el fracàs d’un joc depèn, en gran manera, que els jugadors hagin entès totes les normes.

Però la tasca de l’animador del joc no acaba amb la presentació del joc. Al llarg del seu desenvolupament ha d’intervenir i estar atent podent interrompre per regular alguns aspectes que no funcionen correctament o que valen la pena ser subratllats. En aquest sentit l’ús de la pausa a fi de reflexionar sobre un aspecte esdevingut i opinar o consensuar és de vital importància. Alhora, el conductor de joc ha d’estar predisposat a reforçar mitjançant comentaris (feed-back) les actuacions dels jugadors i respondre a possibles demandes o actituds dels jugadors (desànim, cansament o falta de motivació, per exemple).

Nota: la foto correspon a l’activitat de jocs d’Àsia que vam fer el darrer Festival Àsia.