Una ludoteca al menjador

L’Ismael ho va posar en una piulada: “Hem decidit moure els jocs de sobretaula de l’habitació de la canalla a una lleixa al menjador. Un petit gest que ja està tenint un impacte profund”. De la mateixa forma que tenir els llibres tancats amb clau dins un armari no afavoreix les ganes de llegir, tenir els jocs en un lloc no visible de la vida de casa, no afavoreix les ganes de jugar.

Però n’hi ha prou amb el petit gest de tenir una ludoteca de menjador (ens van ensenyar que els petits gestos són poderosos) per tal d’aconseguir fer néixer les ganes de compartir partides, viure noves experiències i enriquir el repertori lúdic?

Ismael lo puso en un tuit: “Hemos decidido mover los juegos de sobremesa de la habitación de los niños a una repisa en el comedor. Un pequeño gesto que ya está teniendo un impacto profundo “. De la misma forma que tener los libros cerrados con llave en un armario no favorece las ganas de leer, tener los juegos en un lugar no visible de la vida de casa, no favorece las ganas de jugar.

Pero basta con el pequeño gesto de tener una ludoteca de comedor (nos enseñaron que los pequeños gestos son poderosos) para conseguir hacer nacer las ganas de compartir partidas, vivir nuevas experiencias y enriquecer el repertorio lúdico?

Versió en català

La primera cosa que hem de tenir en compte, és quin és el nostre propòsit quan volem jugar en família. Un és, evidentment, passar una bona estona plegats. Però hi ha un segon objectiu amagat: enriquir l’estona d’oci dels infants per tal que tinguin un repertori ampli o dit d’una altra forma, que tinguin ganes de jugar i que el joc formi part de la seva forma d’entendre l’oci. Aquesta “inversió” es veurà recompensada més endavant, quan siguin adolescents i costi més que facin coses variades.

Alba – UsTwo Games

Com ha de ser un joc que faci venir ganes de jugar?

De la mateixa manera que fer venir ganes de llegir hem de portar-los “bon material,” per tal de fer venir ganes de jugar, necessitem fer una tria de bons jocs. Bàsicament he d’assegurar que sigui una bona experiència i que no tinguem la sensació de que sempre és el mateix. Això ho podem veure en dos grans conceptes: que no estiguin trencats i que siguin diversos.

1 – No ha d’estar “trencat”

De forma col·loquial es diu que un joc està trencat quan la partida està descontrolada. Un exemple ben evident és el 3 en ratlla. Si els dos jugadors tenen “pesquis,” la partida és eterna. Doncs hi ha molts jocs típics del repertori familiar que estan totalment trencats. Hi ha dues formes de detectar si un joc està trencat:

Belratti – Games4 Gamers
(un joc que no està gens trencat/un juego que no está roto)
 • Es pot fer focus contra algú. És a dir que quan algú està a punt de guanyar, tota la resta focalitza els seus esforços per tal que no ho aconsegueixi.
 • Les partides poden durar un minut o dues hores. I això és conseqüència de si es pot fer focus, ja que només s’acaba quan algú s’equivoca.

Els jocs trencats són uns grans desmotivadors per al joc. Pot ser que l’experiència al principi estigui bé, però acaben avorrint. Així que si en detectes algun, fes-lo fora de casa (o amaga’l quan vegis que comença a cansar).

2 – Diversitat

Si hagués de quedar-me amb una paraula que defineix el criteri que he de tenir a l’hora de preparar una ludoteca és diversitat, un bon sinònim de riquesa. Aquesta riquesa es descobreix en com ens relacionem amb els altres, en què fem mentre juguem, amb quins materials i quines plataformes ho fem i quina és la procedència dels jocs. Tenir un menú variat assegura, sens dubte, una mirada àmplia.

2.1 – Diversitat de relacions

Una de les millors coses que té jugar, és com ens relacionem amb les altres persones. Aquesta relació, a més. té en compte l’estona de joc i les estones posteriors a les partides, on es produeixen converses que resulten molt interessants. Durant el joc, trobem bàsicament dos tipus de relacions: o bé som companys o bé som adversaris. Això dona lloc a quatre tipus de jocs:

 • Jocs individuals (no hi ha companys ni adversaris). Aquests jocs són molt interessants perquè ens posen a prova davant del repte. Però que siguin individuals no vol dir que no es pugui parlar d’ells, sinó que molts cops, com passa amb els bons videojocs, fan que tinguis moltes ganes d’explicar què has viscut.
 • Jocs d’oposició (només hi ha adversaris). Són jocs interessants perquè t’oposes a algú (o alguns altres) i això fa que siguin molt bones escoles d’aprendre a guanyar i a perdre.
 • Jocs de cooperació-oposició (tinc companys i adversaris). El més interessant d’aquests tipus de jocs és que hi ha conversa entre els membres del mateix equip per tal de planificar la millor estratègia.
 • Jocs cooperatius (només hi ha companys). Tal i com passa amb la categoria anterior, cal planificar conjuntament quina pot ser la millor estratègia.

Nota: Hi ha una categoria de jocs (amb objectiu comú) que són falsos cooperatius ja que es perd la part interessant d’aquests jocs, la comunicació. Aquí pots trobar un article que parla d’aquest tema.

Doncs bé, hem de tenir la seguretat que a la nostra lleixa hi hagi de tota mena. Cadascun afavoreix un tipus de situacions socials, d’experiències o de converses diferents. Un menú variat de jocs assegura un menú variat de vivències. Val la pena assegurar-se que hi són totes presents.

Camel Up
Una mecànica que genera moltes converses
Una mecánica que genera muchas conversaciones.

2.2 – Diversitat d’accions

Pot passar que tinguem molts jocs que tinguin les mateixes mecàniques (per exemple jocs on cal ser molt ràpid per fer una acció determinada). Aquestes mecàniques porten que les accions que hagin de fer els jugadors siguin sempre les mateixes. I, llavors ens estem perdent coses.

Des d’un punt de vista educatiu, les diferents tipologies de jocs activen aprenentatges diferents,

Per tal de saber més sobre aquestes accions, resulta interessant veure un llistat com aquest de mecàniques possibles. Després de repassar-lo, fes una ullada als jocs del prestatge. Què? Pots millorar la diversitat de mecàniques i accions?

El niu del cucut – El cuco Kiko busca nido
Un material que crida l’atenció/Un material que llama la atención

2.3 – Diversitat de materials

Un altre aspecte que cal tenir en compte és amb què és juga. Només si pensem al voltant d’una taula, hi ha jocs amb daus, amb cartes, amb peces de fusta, jocs on la capsa forma part de l’element de joc, alguns amb uns taulers molt elaborats i amb molts detalls… i d’altres que no.

La diversitat d’aquests materials també resulta interessant, ja que tot allò estètic (que ens entra pels sentits) és part d’un procès on aprenem a entendre la importància dels detalls i que, mai se sap, potser en un futur ho tenen en compte per, per exemple, presentar un treball.

2.4 – Diversitat de plataformes

Quan parlem de videojocs, podem pensar en moltes formes de jugar diferents. No es el mateix jugar amb la pantalla d’un mòbil o una tauleta, que sobre el teclat d’un ordinador o amb un comandament en un ordinador o una consola. A això cal afegir el lloc, la posició com juguem, els gràfics, els sons.

Love you to bits – Una gran experiència estètica

2.5 – Diversitat de procedències

Tal i com passa amb molts àmbits, una de les tendències és utilitzar només jocs comprats. I molts d’ells no deixen de ser “remasteritzacions” de jocs tradicionals. Això passa sobretot, amb jocs de cartes.

Un cop, una persona de la Índia que vaig entrevistar em va dir: “al meu país tenim un joc amb 52 peces i 1000 jocs diferents”. Vaig posar els ulls com a plats pensant que havia trobat una mina… i era una baralla de cartes. Mostrar a tot el que es pot jugar amb una baralla de cartes és una excel·lent forma de treballar altres aspectes com la reutilització (un objecte per a mil usos) o el valor de la tradició.


Versión en español

Penny Papers – Tres daus, un paper i una gran experiència / Tres dados, un papel y una gran experiencia

Lo primero que debemos tener en cuenta, es cuál es nuestro propósito cuando queremos jugar en familia. Uno es, evidentemente, pasar una buen rato juntos. Pero hay un segundo objetivo escondido: enriquecer el rato de ocio de los niños para que tengan un repertorio amplio o dicho de otra forma, que tengan ganas de jugar y que el juego forme parte de su forma de entender el ocio. Esta “inversión” se verá recompensada más adelante, cuando sean adolescentes y cueste más que hagan cosas variadas.

¿Cómo debe ser un juego que haga venir ganas de jugar?

Del mismo modo que dar ganas de leer debemos llevarlos “buen material,” para dar ganas de jugar, necesitamos hacer una elección de buenos juegos. Básicamente tengo que asegurar que sea una buena experiencia y que no tengamos la sensación de que siempre es el mismo. Esto lo podemos ver en dos grandes conceptos: que no estén rotos y que sean varios.

1 – No debe estar “roto”

De forma coloquial se dice que un juego está roto cuando la partida está descontrolada. Un ejemplo evidente es el 3 en raya. Si ambos jugadores tienen algo de estrategia, la partida es eterna. Pues hay muchos juegos típicos del repertorio familiar que están totalmente rotos. Hay dos formas de detectar si un juego está roto:

 • Se puede hacer foco contra alguien. Es decir que cuando alguien está a punto de ganar, todo lo demás focaliza sus esfuerzos para que no lo consiga.
 • Las partidas pueden durar un minuto o dos horas. Y esto es consecuencia de si se puede hacer foco, ya que sólo se acaba cuando alguien se equivoca.

Los juegos rotos son unos grandes desmotivadores para el juego. Puede que la experiencia al principio esté bien, pero acaban aburriendo. Así que si en detectas alguno, hazlo fuera de casa (o amaga’l cuando veas que empieza a cansar).

Room, un joc que s’afegeix a una col·lecció de llibres de gran èxit. Un bon model i un bon joc
Room, un juego que se añade a una colección de libros de gran éxito. Un buen modelo y un buen juego.

2 – Diversidad

Si tuviera que quedarme con una palabra que define el criterio que tengo que tener a la hora de preparar una ludoteca es diversidad, un buen sinónimo de riqueza. Esta riqueza se descubre en cómo nos relacionamos con los demás, en que hacemos mientras jugamos, con qué materiales y qué plataformas lo hacemos y cuál es la procedencia de los juegos. Tener un menú variado asegura, sin duda, una mirada amplia.

2.1 – Diversidad de relaciones

Una de las mejores cosas que tiene jugar, es como nos relacionamos con los demás. Esta relación, además. tiene en cuenta el tiempo de juego y los ratos posteriores a las partidas, donde se producen conversaciones que resultan muy interesantes. Durante el juego, encontramos básicamente dos tipos de relaciones: o bien somos compañeros o bien somos adversarios. Esto da lugar a cuatro tipos de juegos:

 • Juegos individuales (no hay compañeros ni adversarios). Estos juegos son muy interesantes porque nos ponen a prueba ante el reto. Pero que sean individuales no significa que no se pueda hablar de ellos, sino que muchas veces, como ocurre con los buenos videojuegos, hacen que tengas muchas ganas de explicar que has vivido.
 • Juegos de oposición (sólo hay adversarios). Son juegos interesantes porque te opones a alguien (o algunos otros) y esto hace que sean muy buenas escuelas de aprender a ganar y perder.
 • Juegos de cooperación-oposición (tengo compañeros y adversarios). Lo más interesante de este tipo de juegos es que hay conversación entre los miembros del mismo equipo para planificar la mejor estrategia.
 • Juegos cooperativos (sólo hay compañeros). Tal y como ocurre con la categoría anterior, hay que planificar conjuntamente cuál puede ser la mejor estrategia.

Nota: Hay una categoría de juegos (con objetivo común) que son falsos cooperativos ya que se pierde la parte interesante de estos juegos, la comunicación. Aquí puedes encontrar un artículo que habla de este tema.

Pues bien, debemos tener la seguridad de que en nuestra repisa haya de todo tipo. Cada uno favorece un tipo de situaciones sociales, de experiencias o de conversaciones diferentes. Un menú variado de juegos asegura un menú variado de vivencias. Vale la pena asegurarse de que están todas presentes.

2.2 – Diversidad de acciones

Puede suceder que tengamos muchos juegos que tengan las mismas mecánicas (por ejemplo juegos donde hay que ser muy rápido para hacer una acción determinada). Estas mecánicas llevan que las acciones que tengan que hacer los jugadores sean siempre las mismas. Y, entonces nos estamos perdiendo cosas.

Desde un punto de vista educativo, las diferentes tipologías de juegos activan aprendizajes diferentes,

Para saber más sobre estas acciones, resulta interesante ver un listado como éste de mecánicas posibles. Tras repasarlo, echa un vistazo a los juegos del estante. ¿Qué? Puedes mejorar la diversidad de mecánicas y acciones?

2.3 – Diversidad de materiales

Otro aspecto a tener en cuenta es con qué se juega. Sólo si pensamos alrededor de una mesa, hay juegos con dados, con cartas, con piezas de madera, juegos donde la caja forma parte del elemento de juego, algunos con unos tableros muy elaborados y con muchos detalles … y de otros que no.

La diversidad de estos materiales también resulta interesante, ya que todo lo estético (que nos entra por los sentidos) es parte de un proceso donde aprendemos a entender la importancia de los detalles y que, nunca se sabe, tal vez en un futuro lo tienen en cuenta para, por ejemplo, presentar un trabajo.

Monument Valley

2.4 – Diversidad de plataformas

Cuando hablamos de videojuegos, podemos pensar en muchas formas de jugar diferentes. No es lo mismo jugar con la pantalla de un móvil o una tableta, que sobre el teclado de un ordenador o con un mando en un ordenador o una consola. A esto hay que añadir el lugar, la posición como jugamos, los gráficos, los sonidos.

2.5 – Diversidad de procedencias

Tal y como ocurre con muchos ámbitos, una de las tendencias es utilizar sólo juegos comprados. Y muchos de ellos no dejan de ser “remasterizaciones” de juegos tradicionales. Esto ocurre sobre todo, con juegos de cartas.

Una vez, una persona de la India que entrevisté me dijo: “en mi país tenemos un juego con 52 piezas y 1000 juegos diferentes”. Puse los ojos como platos pensando que había encontrado una mina … y era una baraja de cartas. Mostrar a todo lo que se puede jugar con una baraja de cartas es una excelente forma de trabajar otros aspectos como la reutilización (un objeto para mil usos) o el valor de la tradición.

Les cartes, 52 peces i 1.000 jocs diferents / Las cartas, 52 piezas y 1.000 juegos diferentes

La ludoteca

A partir d’aquests conceptes m’he atrevit a fer una tria de quinze jocs. Sóc conscient que no hi són tots (n’hi ha milers!) però a mi m’han funcionat sempre amb infants entre 6 i 12 anys (hi ha uns que més per una edat i uns que més per una altra). Sobretot, no t’oblidis de mirar la bola extra!

A partir de estos conceptos me he atrevido a hacer una elección de quince juegos. Soy consciente de que no están todos (hay miles!) Pero a mí me han funcionado siempre con niños entre 6 y 12 años (hay unos que más por una edad y unos más por otra). Sobre todo, no te olvides de mirar la bola extra!

Draftosaurus – Foto extreta d’aquí

1 – Alba. A Wildlife Adventure – videojoc/videojuego

Una meravella des del punt de vista de la història que explica i dels elements estètics amb que ho fa. L’Alba és una nena que transmet respecte a la natura i convicció amb la lluita contra l’especulació urbanística.

Una maravilla desde el punto de vista de la historia que cuenta y de los elementos estéticos con que lo hace. El Alba es una niña que transmite respeto a la naturaleza y convicción con la lucha contra la especulación urbanística.

2 – Belratti – joc de cartes de trobar relacions/juego de cartas de encontrar relaciones

En aquest joc haurem de triar imatges i per fer-ho serà necessari pensar en quins conceptes estan relacionats amb cada imatge. Un joc col·laboratiu molt interessant.

En este juego tendremos que elegir imágenes y para ello será necesario pensar en qué conceptos están relacionados con cada imagen. Un juego colaborativo muy interesante.

3 – Camel Up – joc d’estratègia/juego de estrategia

En aquest joc estem presenciant una cursa de camells i apostem per intentar descobrir quin camell guanya cadascuna de les etapes i quin guanyarà la cursa. Un joc amb una estratègia senzilla que atrapa des del primer moment.

En este juego estamos presenciando una carrera de camellos y apostamos por intentar descubrir qué camello gana cada una de las etapas y cuál ganará la carrera. Un juego con una estrategia sencilla que atrapa desde el primer momento.

4 – El niu del cucut / El Cuco Kiko estrena nido – joc d’habilitat/juego de habilidad

Un joc que enganxa a tota la família per la seva simplicitat. Els jugadors han d’anar muntant un niu traient i recol·locant uns petits pals i posant uns ous amb prou habilitat perquè s’aguantin.

Un juego que engancha a toda la familia por su simplicidad. Los jugadores tienen que ir montando un nido sacando y recolocando unos pequeños palos y poniendo unos huevos con suficiente habilidad para que se aguanten.

5 – Dobble – joc de rapidesa/juego de rapidez

Sembla màgia: cada cop que es giren dues cartes hi ha un, i només un, element en comú. A partir d’aquí sorgeixen una sèrie de jocs molt senzills però ben addictius. Això sí, pots acabar desesperat,

Parece magia: cada vez que se giran dos cartas hay uno, y sólo uno, elemento en común. A partir de aquí surgen una serie de juegos muy sencillos pero bien adictivos. Eso sí, puedes acabar desesperado,

6 – Draftosaurus – joc d’estratègia/juego de estrategia

A Draftosaurus som els gestors d’un parc de dinosaures i hem de posar-los de la forma que ens doni la màxima puntuació possible. Un joc de regles de col·locació molt senzilles que ens obliguen a plantejar una mínima estratègia.

En Draftosaurus somos los gestores de un parque de dinosaurios y tenemos que ponerlos de la forma que nos den la máxima puntuación posible. Un juego de reglas de colocación muy sencillas que nos obligan a plantear una mínima estrategia.

7 – Gizeh! – Joc cooperatiu (i de memòria)/Juego cooperativo (y de memoria)

Aquest joc és especialment interessant per la seva combinació entre memòria i cooperació. Un èxit assegurat entre grans i petits (i on patim molt els que tenim memòria de peix).

Este juego es especialmente interesante por su combinación entre memoria y cooperación. Un éxito asegurado entre grandes y pequeños (y donde sufrimos mucho los que tenemos memoria de pez).

8 – Just One – Joc amb paraules cooperatiu/Juego con palabras cooperativo

Un jugador ha d’endevinar una paraula i tota la resta li dona pistes amb una altra que té alguna cosa en comú. Però compte! No pot haver paraules repetides. Un èxit assegurat!

Un jugador debe adivinar una palabra y todos lo demás le dan pistas con otra que tiene algo en común. Pero cuidado! No pueden haber palabras repetidas. Un éxito asegurado!

9 – Love You to Bits – Aventura Point & click

Aventura point&click per a dispositius mòbils i ordinador amb una història molt bonica i uns gràfics excel·lents. Una molt bona experiència lúdica.

Aventura point & click para dispositivos móviles y ordenador con una historia muy bonita y unos gráficos excelentes. Una muy buena experiencia lúdica.

10 –Misión cumplida – Objectiu comú i simplicitat/Sentido común y simplicidad

T’imagines jugar al uno de forma cooperativa? Misión cumplida és un joc amb objectiu comú on els jugadors, seguint una lògica del uno, han d’aconseguir superar unes missions.

Te imaginas jugar al uno de forma cooperativa? Misión cumplida es un juego con objetivo común donde los jugadores, siguiendo una lógica del uno, tienen que conseguir superar unas misiones.

11 – Monument Valley – Puzles i percepció espacial/Puzzles y percepción espacial

Què passaria si Escher, l’artista de les imatges impossibles, hagués fet un videojoc? Doncs que hauria fet Monument Valley. Un espectacle estètic on la història, els puzles, les imatges i els sons es conjuren per fer-nos viure una experiència única.

¿Qué pasaría si Escher, el artista de las imágenes imposibles, hubiera hecho un videojuego? Pues que habría hecho Monument Valley. Un espectáculo estético donde la historia, los puzzles, las imágenes y los sonidos se conjuran para hacernos vivir una experiencia única.

12 – Penny papers: la isla calavera – Roll&Write d’estratègia/Roll&Write de estrategia

Penny Papers és una col·lecció de tres jocs de la família de Roll&Write (es tiren uns daus i amb el resultat tothom pren una decisió i l’apunta en el seu full. Vaja un bingo de tota la vida però amb estratègia). En aquest cas hem de posar números en els fulls amb la idea de trobar el màxim nombre de tresors possible.

Penny Papers es una colección de tres juegos de la familia de Roll & Write (se tiran unos dados y con el resultado todo el mundo toma una decisión y la apunta en su hoja. Vaya un bingo de toda la vida pero con estrategia). En este caso tenemos que poner números en las hojas con la idea de encontrar el máximo número de tesoros posible.

13 – Room – Simplicitat i connexió amb la lectura/Simplicidad y connexión con la lectura

Agus i els monstres és una col·lecció de llibres de gran èxit entre el públic infantil. I Room és un joc fàcil d’aprendre (les instruccions són un còmic) basat en aquests personatges.

Així que és un camí de doble sentit: joc que fa venir ganes de llegir i llibres que fan venir ganes de jugar. I com és un bon joc, combo doble!

Agus y los monstruos es una colección de libros de gran éxito entre el público infantil. Y Room es un juego fácil de aprender (las instrucciones son un cómic) basado en estos personajes.

Así que es un camino de doble sentido: juego que da ganas de leer y libros que dan ganas de jugar. Y como es un buen juego, combo doble!

14 – Sushi Go! – Fer grups de cartes amb estratègia/Hacer grupos de cartas con estrategia

A Sushi Go! hem de gestionar les cartes que ens arriben per tal de crear el menú que doni més punts possibles. Un joc que manté en tensió, permet fer la punyeta i fa passar una gran estona.

En Sushi Go! debemos gestionar las cartas que nos llegan con la intenciónde crear el menú que dé más puntos posibles. Un juego que mantiene en tensión, permite hacer la puñeta y hace pasar un gran rato.

15 – I els jocs de rol? ¿Y los juegos de rol?

Els jocs de rol són un tema a part, sobretot perquè cal preparar-se les partides abans. Per iniciar-se recomano Contratiempos o 8 tesoros, creats per en David Díaz i poder participar en una de les seves sessions (les fa en línia) per aprendre a jugar-hi.

Los juegos de rol son un tema aparte, sobre todo porque hay que prepararse las partidas antes. Para iniciarse recomiendo Contratiempos o 8 Tesoros, creados por David Díaz y poder participar en una de sus sesiones (las hace en línea) para aprender a jugar.

Bola extra: Jocs amb una baralla de cartes – Juegos con una baraja de cartas

No podria acabar aquesta llista sense recomanar jocs per fer amb una baralla de cartes. En aquest enllaç, en trobareu onze molt interessants.

No podría terminar esta lista sin recomendar juegos para hacer con una baraja de cartas. En este enlace, encontrará once muy interesantes.